Έννοια εγγράφου

6. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ένα έγγραφο θεωρείται ότι είναι έγκυρο εκτός αν η πλαστότητά του είναι έκδηλη.