Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει εφαρμογή αναφορικά με πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη επιβιβαστεί σε πλοίο ή αεροσκάφος προς τη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.