Εξαιρέσεις

4.—(1) Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αρνηθούν την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 εάν-

(α) Η παροχή των πληροφοριών συνεπάγεται την παράδοση ημιτελών εγγράφων, εκθέσεων ή στοιχείων ή την κοινοποίηση εσωτερικών επικοινωνιών, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή εάν η αίτηση για παραχώρησή τους είναι προδήλως αβάσιμη ή διατυπωμένη πολύ γενικά-

(β) Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, έχουν σχέση με-

(i) Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών των δημόσιων αρχών-

(ii) τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας·

(iii) την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια·

(iν) υποθέσεις που εκκρεμούν ή εκκρεμούσαν ενώπιον δικαστηρίου ή υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται είτε ανάκριση, συμπεριλαμβανομένου του πειθαρχικού ελέγχου, είτε προανάκριση·

(ν) εμπορικά και βιομηχανικά μυστικά συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας·

(vi) εμπιστευτικά προσωπικά στοιχεία ή φακέλους·

(vii) πληροφορίες που χορηγήθηκαν από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν είχε νομική υποχρέωση να τις χορηγήσει·

(viii) πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι δυνατό να επηρεάσει δυσμενώς το περιβάλλον το οποίο αφορούν.

(2) Οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν μέρος των πληροφοριών, όταν είναι δυνατό το μέρος αυτό να διαχωριστεί από το μέρος των πληροφοριών που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις του εδαφίου (1).