Διαδικασία κήρυξης μιας πληροφορίας ως εμπορικού ή βιομηχανικού μυστικού

5.—(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει σε δημόσια αρχή πληροφορία σχετική με το περιβάλλον η οποία, κατά την άποψή του αποτελεί εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό, πρέπει να χαρακτηρίζεται ως τέτοια από το πρόσωπο αυτό και να υποβάλλεται με την ταυτόχρονη γραπτή αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους θεωρείται ως εμπιστευτική.

(2) Όταν μια πληροφορία καταχωρείται ως εμπιστευτική, σύμφωνα με το εδάφιο (1), η αρμόδια δημόσια αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα τη θεωρήσει ως εμπιστευτική και πληροφορεί ανάλογα το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την πληροφορία.