Ανταπόκριση της δημόσιας αρχής

6.—(1) Οι δημόσιες αρχές έχουν υποχρέωση να απαντούν γραπτώς σε αίτημα που διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.

(2) Σε περίπτωση άρνησης της αρμόδιας δημόσιας αρχής να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες η απάντηση θα πρέπει να περιέχει τους λόγους αυτής της άρνησης.