Ιεραρχική προσφυγή

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι το αίτημά του για παροχή πληροφοριών απορρίφθηκε ή αγνοήθηκε αδικαιολόγητα, ή ότι έλαβε ανεπαρκή ή ελλιπή απάντηση ή ενημέρωση από μια δημόσια αρχή, μπορεί να προσφύγει εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον αρμόδιο ανάλογα με την περίπτωση Υπουργό, ο οποίος εξετάζει την υπόθεση και αποφασίζει εντός τριάντα ημερών και κοινοποιεί την απόφαση του άμεσα στον ενδιαφερόμενο.