Προσφυγή στο Δικαστήριο

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι το αίτημά του απορρίφθηκε ή αγνοήθηκε αδικαιολόγητα ή ότι έλαβε ανεπαρκή ή ελλιπή απάντηση ή ενημέρωση από μια δημόσια αρχή, έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.