Γενική πληροφόρηση του κοινού

9.—(1) Οι δημόσιες αρχές έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες ώστε να παρέχουν κατανοητές γενικές πληροφορίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κατάσταση του περιβάλλοντος με τέτοια μέσα όπως η περιοδική δημοσίευση εκθέσεων.

(2) Ο Υπουργός ετοιμάζει ανά διετία έκθεση γενικής πληροφόρησης η οποία διανέμεται στο κοινό και στην οποία περιγράφεται η κατάσταση του περιβάλλοντος στη Δημοκρατία.

(3) Όλες οι δημόσιες αρχές προμηθεύουν τον Υπουργό με όλα τα στοιχεία, εκθέσεις ή εκτιμήσεις που έχουν στη διάθεσή τους ή που απαιτούνται κατά την κρίση του Υπουργού για την ετοιμασία της έκθεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(4) Οποιαδήποτε δημόσια αρχή κατέχει πληροφορίες για οποιαδήποτε κατάσταση η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το περιβάλλον, υποχρεούται να πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση το κοινό.