Παροχή πληροφοριών

3. Οι δημόσιες αρχές έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με το περιβάλλον που διαθέτουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τη ζητά χωρίς το πρόσωπο αυτό να χρειάζεται να αποδείξει συμφέρον.