Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«δημόσια αρχή» περιλαμβάνει κάθε δημόσια διοικητική υπηρεσία σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών δημόσιας ωφέλειας και τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου που ιδρύθηκαν με βάση Νόμο, που έχουν αρμοδιότητες και κατέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εξαιρουμένων των φορέων που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία-

«πληροφορία σχετική με το περιβάλλον» περιλαμβάνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο υπό γραπτή, οπτική, ακουστική ή μηχανογραφημένη μορφή που αφορά-

(α) Την κατάσταση των νερών, της ατμόσφαιρας, του τοπίου, του εδάφους, της πανίδας, της χλωρίδας και των φυσικών χώρων,

(β) δραστηριότητες ή μέτρα περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων που προκαλούν οχληρία, όπως ο θόρυβος, που επηρεάζουν ή δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τα πιο πάνω, και

(γ) δραστηριότητες ή μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των πιο πάνω, περιλαμβανομένων διοικητικών μέτρων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.