Κατάρτιση και δημοσίευση καταλόγου εγκεκριμένων ιατρών

12. Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει κατάλογο των εκάστοτε εγκεκριμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ιατρών κατά ειδικότητα και αλφαβη τική τάξη και το δημοσιεύει με Γνωστοποίηση κάθε έτος.