Χρονική ισχύς πιστο ποιητικού

13.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, ο εγκεκριμένος ιατρός, που εκδίδει το πιστοποιητικό, καθορίζει και τη χρονική ισχύ του, από την ημέρα της χορηγήσεώς του.

(2) Η χρονική ισχύς των πιστοποιητικών, από την ημέρα της χορηγήσεώς τους, δε δύναται να υπερβεί τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) Αναφορικά με ναυτικούς, ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, το ένα έτος· και

(β) αναφορικά με τους λοιπούς ναυτικούς, τα δύο έτη.

(3) [Διαγράφηκε].