Καθορισμός ιατρικών προτύπων

11.—(1) Τα ιατρικά πρότυπα, τα οποία θα εφαρμόζονται από τους εγκεκριμένους ιατρούς για την έκδοση πιστοποιητικού ιατρικής εξετάσεως ναυτικού θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση, η οποία θα εκδίδεται από τον Υπουργό κατόπιν διαβουλεύσεών του με το Υπουργείο Υγείας.

(2)  Κατά τον καθορισμό των ιατρικών αυτών προτύπων θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης STCW, του Κώδικα STCW και της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (ΣΝΕ 2006) και οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την ιατρική εξέταση των ναυτικών.