Καθορισμός ιατρικών προτύπων

11.—(1) Τα ιατρικά πρότυπα, τα οποία θα εφαρμόζονται από τους εγκεκρι μένους ιατρούς για την έκδοση πιστοποιητικού ιατρικής εξετάσεως ναυτικού θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση, η οποία θα εκδίδεται από τον Υπουργό κατόπιν διαβουλεύσεών του με το Υπουργείο Υγείας.

(2) Κατά τον καθορισμό των ιατρικών αυτών προτύπων θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις της Συμβάσεως STCW, του Κώδικα STCW και της Συμβάσεως ILO 147.