Έκδοση πιστοποιη τικού

10.—(1) Τα Πιστοποιητικά ιατρικής εξετάσεως των ναυτικών εκδίδονται στην Δημοκρατία από εγκεκριμένους ιατρούς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, εγγεγραμμένους δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου (Κεφ. 250).

(2) Οι προϋποθέσεις προς έγκριση των ιατρών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση η οποία θα εκδίδεται από τον Υπουργό κατόπιν διαβουλεύσεών του με το Υπουργείο Υγείας.

(3) Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται κατά τον καθορισμένο τύπο και περιε χόμενο, κατόπιν εξετάσεως του ναυτικού, και θα βεβαιώνουν ότι ο ναυτικός, σύμφωνα με τα καθορισμένα ιατρικά πρότυπα, είναι σωματικά και πνευμα τικά ικανός για θαλάσσια υπηρεσία.

(4) Στα πιστοποιητικά δύνανται να τεθούν περιορισμοί σε ότι αφορά τα λειτουργικά καθήκοντα του ναυτικού, το επίπεδο και την ειδικότητα του επί του πλοίου, ή τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία επιτρέπεται να υπηρετεί.

(5) Ο εγκεκριμένος ιατρός, που εκδίδει πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, έχει καθήκον και οφείλει να αποστέλ λει αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού προς την Αρμόδια Αρχή, προς ενη μέρωσή της.

(6) Παράβαση της κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρέωσης, συνιστά αδί κημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι εκατό λιρών.