Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του Μέρους II

9. Από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων 5,6,7, και 8 του Μέρους αυτού, εξαιρούνται οι ακόλουθοι:

(α) Πλοηγοί (που δεν είναι μέλη του πληρώματος)·

(β) πρόσωπα που εργοδοτούνται σε πλοίο αποκλειστικώς σε σχέση με την κατασκευή, επισκευή ή δοκιμή του πλοίου, των μηχανών ή του εξοπλισμού του πλοίου και δεν απασχολούνται στη ναυσιπλοΐα·

(γ) πρόσωπα που ασχολούνται αποκλειστικώς σε εργασία που απ' ευθείας σχετίζεται με-

(i) την εξερεύνηση του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας και την εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων

(ii) την εναποθήκευση υγραερίου στο βυθό ή υπό το βυθό της θάλασσας και την ανάληψη του αποθηκευμένου υγραερίου·

(iii) την τοποθέτηση, επιθεώρηση, δοκιμή, επισκευή, μετασκευή, ανανέωση ή την αφαίρεση τηλεγραφικών καλωδίων ή

(iν) την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών πετρελαίου· εφόσον τα πρόσωπα αυτά απασχολούνται στο πλοίο από εργοδότη άλλο από την Εταιρεία και δεν έχουν σχέση με τη ναυσιπλοΐα του πλοίου.

(δ) Οι ταξιδεύοντες επί του πλοίου φορτοεκφορτωτές, που δεν είναι μέλη του πληρώματος.