Γενικοί λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξεως

7.-(1) Αποκλείεται το άδικο της πράξεως και ο υπαίτιος του κατά το άρθρο 5(1) του παρόντος Νόμου ποινικού αδικήματος δεν τιμωρείται, αν αποδείξει ότι κατά την τέλεση της πράξεως συνέτρεχε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Δεν προσδοκούσε στην αποκόμιση κέρδους ή στην αποτροπή ζημιάς, εξαιτίας της πληροφορίας που κατείχε.

(β) Με βάση το άρθρο 3(3) είχε την εύλογη πεποίθηση πως η πληροφορία αυτή ήταν ευρέως γνωστή, σε έκταση που να αποτρέπεται το ενδεχόμενο ένα εκ των δύο μερών στη συναλλαγή να βρίσκεται σε προνομιακή θέση έναντι του άλλου που δεν κατείχε την πληροφορία αυτή.

(γ) Θα τελούσε την πράξη αυτή οπωσδήποτε, έστω και αν δεν κατείχε την πληροφορία αυτή ως εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής πτωχεύσεως, εμπιστευματοδόχος, εντολοδόχος, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άλλως πως.

(δ) Ανακοινώνοντας την πληροφορία που κατείχε στην Επιτροπή, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο υπό τις περιστάσεις να μην τη γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό και παρήλθε διάστημα είκοσι μιας ημερών από την ανακοίνωση της πληροφορίας στην Επιτροπή.

(2) Αποκλείεται το άδικο της πράξεως και ο υπαίτιος του κατά το άρθρο 5(2) του παρόντος Νόμου ποινικού αδικήματος δεν τιμωρείται, αν αποδείξει ότι κατά την τέλεση της πράξεως συνέτρεχε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Δεν προσδοκούσε ότι η συναλλαγή θα απέληγε στην αποκόμιση κέρδους ή στην αποτροπή ζημιάς εξαιτίας της πληροφορίας αυτής.

(β) Είχε την εύλογη πεποίθηση πως η πληροφορία αυτή ήταν ή θα γινόταν ευρέως γνωστή, σε έκταση που να αποτρέπεται το ενδεχόμενο ένα εκ των δύο μερών στη συναλλαγή να βρίσκεται σε προνομιακή θέση έναντι του άλλου που δεν κατείχε την πληροφορία αυτή.

(γ) Ανακοινώνοντας την πληροφορία που κατείχε στην Επιτροπή, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο υπό τις περιστάσεις να μην τη γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό και παρήλθε διάστημα είκοσι μιας ημερών από την ανακοίνωση της πληροφορίας στην Επιτροπή.

(3) Αποκλείεται το άδικο της πράξεως και ο υπαίτιος του κατά το άρθρο 5(3) ποινικού αδικήματος δεν τιμωρείται, αν αποδείξει ότι κατά την τέλεση της πράξεως δεν προσδοκούσε ότι εξαιτίας της ανακοίνωσης της πληροφορίας αυτής οποιοδήποτε πρόσωπο θα προέβαινε σε συναλλαγή στις αξίες που αφορούσε η πληροφορία ή ότι, παρότι το προσδοκούσε εντούτοις δεν ανέμενε ότι η συναλλαγή θα απέληγε σε αποκόμιση κέρδους ή στην αποτροπή ζημιάς εξαιτίας της πληροφορίας που ανακοίνωσε.