Ειδικοί λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξεως

8.-(1) Αποκλείεται το άδικο της πράξεως και δεν τιμωρείται ο υπαίτιος του κατά το άρθρο 5(1) ή 5(2) ποινικού αδικήματος, αν αποδείξει ότι κατά την τέλεση της πράξεως συνέτρεχαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η προνομιακή εμπιστευτική πληροφορία που κατείχε λογίζεται “επαγγελματική πληροφορία” κατά την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου αυτού~ και

(β) ήταν εύλογο, ως εκ της ιδιότητας του, να ενεργήσει όπως ενήργησε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατείχε την πληροφορία αυτή.

(2) Για να κριθεί κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το περιεχόμενο της πληροφορίας~

(β) οι περιστάσεις υπό τις οποίες περιήλθε σε γνώση του η πληροφορία και η ιδιότητα που τότε κατείχε~

(γ) η ιδιότητα υπό την οποία ενήργησε~

(δ) ο αριθμός και η αξία των κινητών αξιών που ήταν αντικείμενο της συναλλαγής του υπαιτίου.

(3) Αποκλείεται το άδικο της πράξεως και δεν τιμωρείται ο υπαίτιος του κατά το άρθρο 5(1) ή (2) ποινικού αδικήματος, αν αποδείξει ότι κατά την τέλεση της πράξεως συνέτρεχαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η πράξη του είχε ως αντικείμενο την κτήση ή διάθεση αξιών η οποία τελούσε υπό μελέτη ή ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ή έγινε στα πλαίσια μιας σειράς τέτοιων ανάλογων πράξεων και προς το σκοπό ολοκλήρωσης τους~ και

(β) η προνομιακή εμπιστευτική πληροφορία που κατείχε λογίζεται “επαγγελματική πληροφορία” κατά την έννοια του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και κατείχε την πληροφορία αυτή εξαιτίας της συμμετοχής του στις πιο πάνω πράξεις.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “επαγγελματική πληροφορία” λογίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γεγονότα:

(α) Το γεγονός ότι συντελέστηκε ή επίκειται να συντελεστεί η κτήση ή η διάθεση αξιών συγκεκριμένης κατηγορίας ή ότι η κτήση ή η διάθεση των αξιών αυτών τελεί υπό μελέτη ή είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ο αριθμός και η τιμή των αξιών αυτών.

(β) Το γεγονός ότι δε συντελέστηκε ούτε επίκειται να συντελεστεί η κτήση ή η διάθεση αξιών συγκεκριμένης κατηγορίας.

(γ) Η ταυτότητα των προσώπων που εμπλέκονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στη κτήση ή στη διάθεση των αξιών.