Αστική ευθύνη

9. Πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) ή (2) ή (3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου ευθύνεται για κάθε ζημιά, περιλαμβανομένης και της απώλειας κέρδους, που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως του, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχει οποιοσδήποτε γενικός ή ειδικός λόγος που αποκλείει το άδικο της πράξεως, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος Νόμου.