Ποινές για τα αδικήματα περί της συναλλαγής σε κινητές αξίες από κάτοχο προνομιακής εμπιστευτικής πληροφορίας, της προτροπής, διευκόλυνσις ή σύστασης σε συναλλαγή ή της ανακοίνωσης προνομιακής εμπιστευτικής πληροφορίας

6.-(1) Το κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1), του εδαφίου (2) ή του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου διαπραττόμενο ποινικό αδίκημα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι επτά έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα που στοιχειοθετείται σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) ή (3) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου στερείται του δικαιώματος να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, σε κινητές αξίες για διάστημα πέντε ετών από την καταδίκη του, εκτός αν πρόκειται για την ολοκλήρωση προγενέστερων της καταδίκης του νόμιμων πράξεων.

(3) (α) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(β) Το αδίκημα αυτό συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος του υπαιτίου να συναλλάσσεται, άμεσα ή έμμεσα, σε κινητές αξίες, υπό τις ίδιες όπως και στο εδάφιο (2) προϋποθέσεις, για περαιτέρω διάστημα πέντε ετών από τη νέα αυτή καταδίκη.