Έκδοση Κανονισμών

31.-(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να καταρτίζει και υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, Κανονισμούς στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(2) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να επιβάλλουν ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ποινικά αδικήματα.