Σημείωση
51 του Ν.116(Ι)/2005Κατάργηση υφιστάμενου Νόμου και Κανονισμών

Ο περί Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και περί άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος και οι Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, δια του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.116(Ι)/2005] καταργούνται και αντικαθίστανται με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.116(I)/2005].