Έκδοση Κανονισμών

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να επιβάλλουν ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ποινικά αδικήματα.