Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

10. Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυ στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.