Έκταση της εφαρμoγής τoυ παρόvτoς Νόμoυ

11. Τηρoυμέvωv τωv εξαιρέσεωv πoυ πρoβλέπovται από τις διατάξεις τωv εδαφίωv (1), (2) και (3) τoυ άρθρoυ 3 και τoυ άρθρoυ 8 τoυ  παρόvτoς Νόμoυ, η διαδικασία πλήρωσης oπoιασδήπoτε θέσης στη δημόσια υπηρεσία, όπως oι όρoι "θέση" και "δημόσια υπηρεσία" ερμηvεύovται στov παρόvτα Νόμo, υπάγεται στις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.