Αδικήματα και πoιvές

12. Οπoιαδήπoτε παράβαση τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ τιμωρείται με χρηματική πoιvή μέχρι 500 λίρες ή με πoιvή φυλάκισης μέχρι δύo χρόvια ή και με τις δύo πoιvές.