Ειδική διάταξη

13. Οι διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021-

(α) δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού, οι οποίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται βάσει των μέχρι τούδε προβλεπόμενων διαδικασιών∙

(β) τυγχάνουν εφαρμογής για θέσεις που θα προκηρυχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετέπειτα.