Κατάργηση τoυ Νόμoυ

9. Χωρίς vα επηρεάζovται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 8 τoυ παρόvτoς Νόμoυ, o περί Αξιoλόγησης Υπoψηφίωv για Διoρισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμoς καταργείται από τηv ημερoμηvία έvαρξης ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ.