Επαναπρόσληψη. Αναστολή καταβολής σύνταξης

33. Εάν συνταξιούχος υπάλληλος επαναδιοριστεί σε συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, η καταβολή της σύνταξης του αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της νέας υπηρεσίας του. Η καταβολή της σύνταξης επαναρχίζει μετά τον τερματισμό του νέου επαναδιορισμού του, στο ύψος που αυτή θα ευρίσκετο εάν δεν είχε ανασταλεί:

Νοείται ότι αν ο μηνιαίος μισθός, είναι χαμηλότερος των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του, καταβάλλεται σ’ αυτόν τόσο μέρος της σύνταξης το οποίο προστιθέμενο στο μισθό, τον εξισώνει με το ποσό των εν λόγω συντάξιμων απολαβών του.