Συντάξεις σε εξαρτωμένους αστυνομικού που πέθανε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του

32.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 31 για συντάξεις σε εξαρτωμένους όταν αστυνομικός ο οποίος συμπλήρωσε πέντε ή περισσότερα έτη υπηρεσίας πεθάνει ενώ διατελούσε σε υπηρεσία-

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του~

(β) χωρίς δική του αμέλεια~ και

(γ) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντος του,

η σύνταξη που χορηγείται στη χήρα και το τέκνο του είναι εκείνη που θα καταβαλλόταν σ’ αυτούς αν ο αποθανών εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και πέθαινε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. Η σύνταξη αυτή υπολογίζεται με βάση την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού του αμέσως ανώτερου από το βαθμό που ο αποθανών κατείχε κατά την ημέρα του θανάτου του. Η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται θεωρείται υπηρεσία με εισφορές:

Νοείται ότι αν οι δυνάμει του άρθρου 31 χορηγητέες συντάξεις είναι συνολικά μεγαλύτερες από τις συντάξεις που θα χορηγούνταν δυνάμει του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται οι μεγαλύτερες συντάξεις.

(2) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αστυνομικού ο οποίος ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπηρεσίας του, πέθανε υπό περιστάσεις οι οποίες απορρέουν από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την 21η Δεκεμβρίου 1963, ή από την παράνομη δράση της ΕΟΚΑ Β ή από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, ή την τουρκική εισβολή, εφόσον στην περίπτωση του ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Ο όρος “αστυνομικός” στο άρθρο αυτό έχει την έννοια που αποδίδει σ’ αυτό ο περί Αστυνομίας Νόμος.