Συντάξεις σε εξαρτωμένους υπαλλήλου που πέθανε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του επόμενου άρθρου, όταν υπάλληλος πεθάνει, ενώ διατελούσε στην υπηρεσία, συνεπεία τραύματος το οποίο υπέστη-

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντος του~

(β) χωρίς δική του αμέλεια~ και

(γ) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντος του,

το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει, επιπρόσθετα από το φιλοδώρημα που τυχόν χορηγήθηκε στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του δυνάμει του άρθρου 30 (Φιλοδώρημα όταν ο υπάλληλος πεθάνει στην υπηρεσία ή μετά την αφυπηρέτηση του) -

(i) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει χήρα, σύνταξη σ’ αυτή, εφόσον παραμένει ανύπανδρη το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία του θανάτου του~

(ii) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου και τέκνο ή τέκνα, σύνταξη για κάθε τέκνο, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έκτο του ποσού της σύνταξης που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο~

(iii) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει τέκνο ή τέκνα, αλλά δεν καταλείπει χήρα, ή αν δε χορηγείται σύνταξη στη χήρα, σύνταξη για κάθε τέκνο, το ποσό της οποίας είναι διπλάσιο του ποσού που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο~

(iv) αν ο αποθανών υπάλληλος καταλείπει τέκνο ή τέκνα και χήρα στην οποία χορηγείται σύνταξη δυνάμει της παραγράφου (1) και η χήρα μετά αποθάνει, σύνταξη για κάθε τέκνο από την ημερομηνία του θανάτου της χήρας διπλάσια από το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο (ii)~

(v) αν ο αποθανών υπάλληλος δεν καταλείπει χήρα ή αν δε χορηγείται σύνταξη στη χήρα και αν οι γονείς του ή οποιοσδήποτε αυτών εξαρτάτο πλήρως ή κυρίως από αυτόν για τη συντήρηση του, σύνταξη στον πατέρα ή τη μητέρα ή και στους δυο, εφόσον αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς στερούνται επαρκών μέσων συντήρησης. Το ποσό της σύνταξης γονέων δεν υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης που θα μπορούσε να χορηγηθεί στη χήρα του:

Νοείται ότι:-

(α) Σύνταξη δεν καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου σε οποιοδήποτε χρόνο για περισσότερα από τρία τέκνα~

(β) σε περίπτωση σύνταξης που χορηγήθηκε δυνάμει της παραγράφου (v) του παρόντος εδαφίου, αν οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς ήταν χήρος κατά το χρόνο της χορήγησης της σύνταξης και μετά παντρευτεί εκ νέου, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την ημερομηνία του νέου γάμου. Αν, κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών, σε οποιοδήποτε χρόνο οποιοσδήποτε από τους γονείς στον οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει της παραγράφου (v) έχει άλλους επαρκείς πόρους συντήρησης, η σύνταξη αυτή τερματίζεται από την ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών~

(γ) ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να διατάξει τον τερματισμό καταβολής σύνταξης που χορηγήθηκε δυνάμει του εδαφίου αυτού σε θήλυ τέκνο, όταν το τέκνο νυμφευθεί~

(δ) ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να διατάξει-

(i) τη συνέχιση καταβολής σύνταξης για τέκνο το οποίο, αν και έπαυσε να τη δικαιούται δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπέστη, κατά το χρόνο κατά τον οποίο εδικαιούτο σύνταξη, πνευματική ή σωματική αναπηρία που πιστοποιείται από Κυβενητικό Ιατρικό Συμβούλιο και το καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα αναγκαία προς το ζην~

(ii) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (γ) της παρούσας επιφύλαξης, την καταβολή σύνταξης για τέκνο το οποίο ανεξάρτητα από ηλικία κατά το χρόνο του θανάτου του πατέρα του υποφέρει από πνευματική ή σωματική αναπηρία, που πιστοποιείται από Κυβερνητικό Ιατρικό Συμβούλιο και το καθιστά ανίκανο να κερδίζει τα προς το ζην:

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να διατάξει τον τερματισμό της σύνταξης σε οποιοδήποτε χρόνο, αν ικανοποιηθεί από γνωμάτευση του Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου ότι η αναπηρία έπαυσε να υφίσταται ή δεν εμποδίζει το τέκνο να κερδίζει τα προς το ζην.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει την ελάχιστη σύνταξη που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Στο ποσό αυτό υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορηγούνται στα τέκνα δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 44 (Τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων) του Νόμου.

(3) Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος άρθρου μειώνονται κατά ποσό ίσο με το ένα τρίτο του ετήσιου ποσού ωφελήματος που καταβάλλεται ως σύνταξη λόγω θανάτου δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

(4) Οποιεσδήποτε συντάξεις πληρωτέες δυνάμει του παρόντος άρθρου μαζί με το ετήσιο ποσό κάθε ωφελήματος που καταβάλλεται ως σύνταξη δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις συντάξιμες απολαβές του αποθανόντος υπαλλήλου κατά την ημέρα του θανάτου του.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου “τέκνα” είναι τα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή εξώγαμα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή είναι φυσικά τέκνα της συζύγου εφόσον δεν υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό πέμπτο (25ο) εάν φοιτούν σε σχολή, κολλέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη κάτω από συνθήκες που απαιτούν απ’ αυτά ν’ αφιερώνουν στη φοίτηση ή εξάσκηση τους το σύνολο του χρόνου τους ή βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. Ο όρος “τέκνα” περιλαμβάνει και επιγενόμενα τέκνα.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, αν η χήρα ή τα τέκνα του ή οι εξαρτώμενοι γονείς του δικαιούνται σε συντάξεις δυνάμει του Μέρους V:

Νοείται ότι, αν οι συντάξεις που χορηγούνται δυνάμει του Μέρους V είναι συνολικά μικρότερες από τις συντάξεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται οι συνολικά μεγαλύτερες συντάξεις.