Εφαρμογή του Μέρους V

34. Το Μέρος V του Νόμου και οποιαδήποτε άλλα άρθρα, τα οποία προβλέπουν για σύνταξη οικογενειών εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1990, και σε γυναίκες κρατικούς υπαλλήλους που κατέχουν συντάξιμη θέση και σε γυναίκες συνταξιούχες. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις “υπάλληλος”, “συνταξιούχος”, “θανών”, “χήρα”, “η σύζυγος”, “εισφορέας” ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει “γυναίκα υπάλληλο”, “γυναίκα συνταξιούχο”, “θανούσα”, “χήρο”, “το σύζυγο”, “γυναίκα εισφορέα” και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή γυναίκας συνταξιούχου.