Ελευθερία επικοινωνίας

33.—(1) Ασθενείς οι οποίοι κρατούνται σε οποιοδήποτε κέντρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δικαιούνται να επικοινωνούν ελεύθερα με οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός του κέντρου νοουμένου ότι αυτό δεν επηρε άζει δυσμενώς τη νοσηλεία τους ή την ομαλή λειτουργία του κέντρου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο συστηματικά και άνευ εύλογης αιτίας παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τον ασθενή να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώματα διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή εκατό λιρών.