Δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία

34.—(1) Ο ασθενής ή ο προσωπικός αντιπρόσωπός του έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία κέντρου όπου του παρέχεται ή του έχει παρασχεθεί νοσηλεία, εκτός αν ο υπεύθυνος του κέντρου κρίνει ότι τέτοια πρόσβαση επιδεινώνει την ψυχική κατάσταση του ασθενούς ή επηρεάζει δυσμενώς άλλα πρόσωπα.

(2) Σε περίπτωση άρνησης του υπεύθυνου του κέντρου να ικανοποιήσει αίτημα πρόσβασης δυνάμει του εδαφίου (1), ο ασθενής ή ο προσωπικός αντι πρόσωπός του δύναται να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης του υπεύθυνου του κέντρου από την Επιτροπή.