Εξουσίες πρόσβασης, εποπτείας και ελέγχου

28Ε.(1) Η Κεντρική Τράπεζα έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει μηχανισμούς ή συστήματα ανταλλαγής δεδομένων προς διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των στοιχείων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων τους.

(2) Για σκοπούς άσκησης του ελέγχου της, η Κεντρική Τράπεζα ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο έχει δικαίωμα εισόδου και πρόσβασης σε όλα τα συστήματα, στοιχεία και λειτουργίες του μηχανισμού ή συστήματος ανταλλαγής δεδομένων.

(3) Πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται σε μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων παρέχεται δια του παρόντος Νόμου στην Κεντρική Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτή πρόσωπο.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) Λτδ. και την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ. ως διαχειριστές των μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ, αντίστοιχα, την πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα  και την παραγωγή εκθέσεων για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της.

Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και εκθέσεις για το συνολικό άνοιγμα και την απόδοση ενός πελάτη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων και στατιστικά στοιχεία για τη δημιουργία στατιστικού μοντέλου για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης και της ζημιάς λόγω αθέτησης.

(5) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τηρούνται απόρρητες και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που λαμβάνει δυνάμει του παρόντος άρθρου.