Προϋποθέσεις για την εξυγίανση

32Γ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη, κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή εξυγίανσης να διαπιστώνει κατά πόσο ΑΠΙ τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ΑΠΙ θεωρείται ότι τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχόμενης αφερεγγυότητας σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το ΑΠΙ παραβιάζει ή υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που στηρίζουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται στο εγγύς μέλλον να παραβιάσει απαιτήσεις από τις οποίες εξαρτάται η διατήρηση της άδειας λειτουργίας του, κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, μεταξύ άλλων διότι το ΑΠΙ έχει υποστεί ή είναι πιθανόν να υποστεί ζημίες οι οποίες θα εξαντλήσουν όλο ή σημαντικό μέρος των ιδίων κεφαλαίων του·

(β) όταν τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΠΙ υπολείπονται, ή υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που στηρίζουν το συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΠΙ πρόκειται, στο εγγύς μέλλον, να υπολείπονται, των υποχρεώσεών του·

(γ) όταν το ΑΠΙ δεν είναι σε θέση ή υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που στηρίζουν το συμπέρασμα ότι το ΑΠΙ δεν θα είναι σε θέση, στο εγγύς μέλλον, να αποπληρώσει τα χρέη του ή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όταν αυτές καταστούν απαιτητές·

(δ) όταν απαιτείται έκτακτη δημόσια οικονομική στήριξη εκτός εάν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σοβαρή διαταραχή στην οικονομία και να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα  στη Δημοκρατία, η έκτακτη δημόσια οικονομική στήριξη πάρει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

(i) κρατική εγγύηση για την κάλυψη διευκολύνσεων ρευστότητας που παρέχονται από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της Κεντρικής Τράπεζας,

(ii) κρατική εγγύηση για νεοεκδοθείσες υποχρεώσεις, ή

(iii) ένεση ιδίων κεφαλαίων ή αγορά κεφαλαιακών μέσων σε τιμές και με όρους που δεν παρέχουν πλεονέκτημα υπέρ του ΑΠΙ, εφόσον δεν υφίστανται ούτε οι περιστάσεις που παρατίθενται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) του παρόντος εδαφίου ούτε οι περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32Δ(1) κατά τη στιγμή της χορήγησης της κρατικής στήριξης.

(3)(α) Σε καθεμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), η εγγύηση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα που αναφέρονται περιορίζονται σε φερέγγυα ΑΠΙ και τελούν υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης δυνάμει του πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαïκής Ένωσης.

(β) Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα, είναι αναλογικά ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής και δεν χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν ζημίες που ήδη έχει υποστεί το ΑΠΙ ή που είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον.

(γ) Τα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) περιορίζονται σε ενέσεις που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κεφαλαίων που έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο επίπεδο της Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας, ή στο πλαίσιο ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύναμου ελέγχου που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ΕΑΤ ή την Κεντρική Τράπεζα, κατά περίπτωση, με επιβεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα.