Απλουστευμένες υποχρεώσεις για ορισμένα ΑΠΙ

23ΣΤ.-(1)(α) Έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποτυχία ενός ΑΠΙ, λόγω της φύσης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, της μετοχικής δομής του, της νομικής μορφής, του προφίλ κινδύνου, του μεγέθους και του νομικού καθεστώτος του, της διασύνδεσής του με άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή με το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, οποιασδήποτε άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, της συμμετοχής σε θεσμικό σύστημα προστασίας ή σε άλλα συνεργατικά συστήματα αμοιβαίας αλληλεγγύης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 113, παράγραφος 7, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και κατά πόσο η αποτυχία και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, στους όρους χρηματοδότησης ή στην ευρύτερη οικονομία, η Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζει με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41 τα ακόλουθα:

(i) Το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες των σχεδίων ανάκαμψης, που προβλέπονται στα άρθρα 23A έως 23Ζ·

(ii) το περιεχόμενο και τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριών που απαιτούνται από τα ΑΠΙ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23Α(5) και στο Παράρτημα V.

(β)(i) Τα ΑΠΙ οφείλουν να καταρτίσουν τα  πρώτα σχέδια ανάκαμψης το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2016.

(ii) Τα ΑΠΙ οφείλουν να επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαμψής τους τουλάχιστον ετησίως ή έπειτα από μεταβολή στη νομική ή οργανωτική δομή τους, στις δραστηριότητές τους ή στην οικονομική τους κατάσταση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά ή να απαιτεί αλλαγή στο σχέδιο ανάκαμψης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί την αξιολόγηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) λαμβάνοντας υπόψη, όπου ενδείκνυται, όλα τα θέματα που αφορούν την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας.

(3) Στην περίπτωση εφαρμογής των απλουστευμένων υποχρεώσεων, η Κεντρική Τράπεζα δύναται ανά πάσα στιγμή να επιβάλει πλήρεις, μη απλουστευμένες, υποχρεώσεις.

(4) Η εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων δεν επηρεάζει αφ’ εαυτής τις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας να λαμβάνει μέτρα πρόληψης κρίσεων ή μέτρα διαχείρισης κρίσεων.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ με ποιον τρόπο εφάρμοσε τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (6) του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 25Α(10), στα ΑΠΙ.

(6)(α) Τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία και που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ή τα ΑΠΙ που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Δημοκρατίας, καταρτίζουν δικά τους σχέδια ανάκαμψης σύμφωνα με τα άρθρα 23Α έως 23Ζ.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι λειτουργίες ενός ΑΠΙ θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη Δημοκρατία εάν πληρούν οιεσδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Η συνολική αξία του ενεργητικού του υπερβαίνει τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ·

(ii) το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού του ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Δημοκρατίας υπερβαίνει το 20%, εκτός εάν η συνολική αξία του ενεργητικού του δεν υπερβαίνει τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ.