Δείκτες σχεδίου ανάκαμψης

23Ε.-(1)(α) Για τους σκοπούς των άρθρων 23Α έως 23Δ, κάθε σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει πλαίσιο δεικτών που καταρτίζεται από το ΑΠΙ και προσδιορίζει τα σημεία στα οποία μπορούν να ληφθούν οι αναφερόμενες στο σχέδιο κατάλληλες δράσεις.

(β) Οι δείκτες αυτοί συμφωνούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης όπως προβλέπεται στα άρθρα 23Β και 23Δ.

(γ) Οι δείκτες μπορεί να είναι ποιοτικής ή ποσοτικής φύσης, σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του ΑΠΙ, και παρέχουν τη δυνατότητα της εύκολης παρακολούθησής τους.

(δ) Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την τακτική παρακολούθηση των δεικτών.

(2)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ΑΠΙ δύναται -

(i) να λάβει δράση στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψής του, εάν δεν πληρείται ο σχετικός δείκτης, σε περίπτωση που το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ κρίνει αυτήν τη δράση κατάλληλη λόγω των συνθηκών· ή

(ii) να αποφύγει να λάβει τέτοιου είδους δράση, εάν το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ δεν κρίνει αυτήν τη δράση κατάλληλη λόγω των συγκεκριμένων περιστάσεων.

(β) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του να ληφθεί δράση που αναφέρεται στο σχέδιο ανάκαμψης ή την απόφασή του να μην ληφθεί τέτοια δράση.