Κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού

27Δ.-(1) Οι διατάξεις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται στα εδάφια (8) έως (10) του άρθρου 17, στα εδάφια (1), (1Β) και (2) του άρθρου 26, το εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ, τα εδάφια (4), (5), (10), (11), (12), (13), (14) και (16) του άρθρου 27, τα άρθρα 27Α, 27Β, 27Γ, 27Δ, 27Ε, τα εδάφια (3) και (3Α) του άρθρου 28, και τα άρθρα 28Α, 28Β, 28Γ, 28ΣΤ, 41Α, 41Β, 41Γ, 41Ε, 42Β, 42Γ  δεν εμποδίζουν την Κεντρική Τράπεζα να κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 27 και στα άρθρα 28Α και 28Β σε οίκο διακανονισμού ή εκκαθάρισης ή σε άλλο παρόμοιο οργανισμό αναγνωρισμένο υπό κυπριακό δίκαιο για να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε αγορά της Δημοκρατίας, εάν θεωρεί την κοινοποίηση αυτή αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών αυτών σε σχέση με αθετήσεις ή ενδεχόμενες αθετήσεις των συμμετεχόντων στην αγορά αυτή:

Νοείται ότι, οι ληφθείσες πληροφορίες  υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α να μην κοινοποιούνται στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) περιπτώσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που τις γνωστοποίησαν.