Ανακοινώσεις πληροφοριών

27Δ. Οι διατάξεις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπονται στα εδάφια (1), (4) και (5) του άρθρου 27 και τα άρθρα 27Α, 27Β, 27Γ, 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ, δεν εμποδίζουν την Κεντρική Τράπεζα να ανακοινώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 26(4) και στα εδάφια (1), (4) και (5) του άρθρου 27, σε οίκο διακανονισμού και εκκαθάρισης ή άλλο παρόμοιο οργανισμό αναγνωρισμένο από το κυπριακό δίκαιο να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε αγορά της Δημοκρατίας, εάν θεωρεί την ανακοίνωση αυτή αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών αυτών σε σχέση με αθετήσεις, έστω και δυνητικές, συμμετεχόντων στην αγορά αυτή. Οι πληροφορίες οι λαμβανόμενες στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όταν οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα προέρχονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους-μέλους υπόκεινται στις ρυθμίσεις του εδαφίου (5) του άρθρου 27.