Πεδίο εφαρμογής

2Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος  εφαρμόζεται:

(α) στα ΑΠΙ· και

(β) στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει  του άρθρου 10Α.

(2)(α) Τα άρθρα του παρόντος Νόμου που αφορούν την ανάκαμψη και την εξυγίανση εφαρμόζονται από τα ΑΠΙ και όσον αφορά τα ΑΠΙ που είναι υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο Μέρος ΙΧ του Νόμου Εξυγίανσης, καθώς και από τις ακόλουθες οντότητες:

(i) Χρηματοδοτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία όταν το χρηματοδοτικό ίδρυμα είναι θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) ή (iii) και καλύπτεται από την εποπτεία της μητρικής επιχείρησης σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Άρθρα 6 έως 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(ii) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μεικτές εταιρείες συμμετοχών, που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία·

(iii) μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ, μητρικές μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, μητρικές μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ.

(β) Εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, στις διατάξεις που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση, η αναφορά σε ΑΠΙ συμπεριλαμβάνει τις οντότητες που παρατίθενται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παραγράφου (α).

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση και όταν χρησιμοποιεί τα διάφορα μέτρα που έχει στη διάθεσή της όσον αφορά τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), καθώς και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, λαμβάνει υπόψη τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη μετοχική δομή, τη νομική μορφή, το προφίλ κινδύνου, το μέγεθος και το νομικό καθεστώς της οντότητας, τις διασυνδέσεις της με άλλα ιδρύματα ή με το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, ή στην περίπτωση ΣΠΙ κατά πόσο αφορά ΣΠΙ συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα καθώς και κατά πόσον η υπό αναφορά οντότητα ασκεί οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες ή επενδυτικές δραστηριότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ως διορθώθηκε.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να θεσπίζει ή να διατηρεί αυστηρότερους κανόνες ή πρόσθετους κανόνες πέραν αυτών που θεσπίζονται στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ και στις κατ’ εξουσιοδότηση ή στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτής της Oδηγίας, υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί έχουν γενική ισχύ και δεν αντίκεινται στην εν λόγω Οδηγία και στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει της εν λόγω Οδηγίας.

(ε) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην ανάκαμψη και εξυγίανση, όροι που δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχουν την έννοια την οποία τους αποδίδει το άρθρο 2 του Νόμου Εξυγίανσης.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες ενσωματώνουν διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ δεν εφαρμόζονται ως προς τις περιπτώσεις ή οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(4) Για σκοπούς διασφάλισης ότι οι απαιτήσεις ή εποπτικές εξουσίες που καθορίζονται στις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικές διατάξεις ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εφαρμόζονται σε ενοποιημένη ή υποενοποιημένη βάση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τον εν λόγω Κανονισμό, οι όροι “ίδρυμα”, “μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος”, “μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ΕΕ” και “μητρική επιχείρηση” περιλαμβάνουν επίσης-

(α) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών στις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ,

(β) καθορισμένα ιδρύματα ελεγχόμενα από μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, εφόσον η οικεία μητρική εταιρεία δεν υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ(4)∙ και

(γ) χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών ή ιδρύματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4Γ(6)(β)(iv).