Πεδίο εφαρμογής

2Α. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα:

(α) στα ΑΠΙ,

(β) στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α,

(γ) στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,

(δ) στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.