Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος-μέλος

57.-(1)(α) Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος ασκεί τη δραστηριότητά του και στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης δύναται, αφού ενημερώσει προηγουμένως την Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, να προβαίνει, η ίδια ή μέσω εντεταλμένου προς τούτο προσώπου, στον επιτόπιο έλεγχο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 55 καθώς και στις επιθεωρήσεις αυτών των υποκαταστημάτων.

(β) Ο έλεγχος υποκαταστημάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α, υπόκειται επίσης, με προσφυγή της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους προέλευσης, στις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 27.

(γ)(i) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, έχει την εξουσία να διεξάγει, κατά περίπτωση, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων που διενεργούν τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων στο έδαφος της Δημοκρατίας και να απαιτεί πληροφόρηση από το εκάστοτε υποκατάστημα σχετικά με τις δραστηριότητές του καθώς και για λόγους εποπτείας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για λόγους σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Δημοκρατίας.

(ii) Πριν από τη διεξαγωγή των ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i), η Κεντρική Τράπεζα πραγματοποιεί διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης.

(iii) Μετά από τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις αυτές, η Κεντρική Τράπεζα μεταβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης τις πληροφορίες που λαμβάνει και τα ευρήματα που είναι σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος ή για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της Δημοκρατίας προκειμένου αυτές να καθορίσουν το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 26Ε, και προκειμένου να λάβουν επίσης υπόψη τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της Δημοκρατίας ως κράτος-μέλος υποδοχής.

(2)(α) Όταν ένα ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ασκεί τη δραστηριότητά του και σε άλλο κράτος-μέλος μέσω υποκαταστήματος, η Κεντρική Τράπεζα δύναται αφού ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, να προβεί, η ίδια ή μέσω εντεταλμένου προς τούτο προσώπου, στον επιτόπιο έλεγχο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 55 καθώς και στις επιθεωρήσεις των υποκαταστημάτων.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, δύναται επίσης να προσφεύγει, για τον έλεγχο υποκαταστημάτων σε άλλο κράτος-μέλος, σε μια από τις άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 27.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες και τα ευρήματα που της διαβιβάζει η αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής προκειμένου να καθορίσει το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 39Β και επίσης λαμβάνει υπόψη τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος του κράτους-μέλους υποδοχής.

(3) Οι επιτόπιοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις των υποκαταστημάτων διεξάγονται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος ή η επιθεώρηση.