Απαγορεύεται η άσκηση τραπεζικών εργασιών, κτλ. χωρίς άδεια

3.-(1) Η άσκηση τραπεζικών εργασιών ή οι εργασίες αποδοχής καταθέσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από τράπεζα απαγορεύονται.

(2) Οποτεδήποτε η Κεντρική Τράπεζα, έχει εύλογες υπόνοιες ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τράπεζα, ασκεί ή παρουσιάζεται ότι ασκεί τραπεζικές εργασίες ή ασχολείται με εργασίες αποδοχής καταθέσεων από το κοινό, δύναται, με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο αυτό, να το καλέσει να παρουσιάσει σε αρμόδιο λειτουργό της, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση, οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα που ορίζονται στην ειδοποίηση για να εξακριβωθεί από το λειτουργό αυτό κατά πόσο ασκήθηκε οποιαδήποτε εργασία η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με το εδάφιο (1).