Εφαρμογή ορισμένων άρθρων του παρόντος Νόμου σε εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα

38. [Διαγράφηκε]