Εφαρμογή ορισμένων άρθρων του παρόντος Νόμου σε εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα

38. Τα άρθρα 25, 26 και 42 του παρόντος Νόμου έχουν εφαρμογή και σε εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα και ο όρος "τράπεζα" στα άρθρα αυτά θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα.