Σχέδια ανάκαμψης και αναδιοργάνωσης

30Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 -

(α) τα ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία θεσπίζουν σχέδια ανάκαμψης για την επαναφορά της οικονομικής τους κατάστασης έπειτα από σημαντική επιδείνωση καθώς και σχέδια εξυγίανσης∙

(α1) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι απαιτήσεις για το ΑΠΙ να εκπονεί, να διατηρεί και να ενημερώνει τα σχέδια ανάκαμψης και για την Αρχή Εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή, να ετοιμάζει σχέδια εξυγίανσης, μπορεί να μειώνονται εάν, κατόπιν διαβούλευσης με την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας, η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κρίνει ότι η αποτυχία του ΑΠΙ λόγω, μεταξύ άλλων, του μεγέθους του, του επιχειρηματικού του μοντέλου ή της διασύνδεσής του με άλλα ιδρύματα, ή με το χρηματοοικονομικό σύστημα εν γένει, δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους χρηματοδοτικούς όρους∙

(β) τα ΑΠΙ συνεργάζονται στενά με την Αρχή Εξυγίανσης και της παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία και κατάρτιση βιώσιμων σχεδίων εξυγίανσης παραθέτοντας επιλογές για την ομαλή εξυγίανση τους σε περίπτωση αποτυχίας, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας∙

(γ) Σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τα ΑΠΙ αναγνωρίζουν το δικαίωμα της ΕΑΤ να συμμετέχει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον συντονισμό αποτελεσματικών και συνεκτικών σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης∙

(δ) σε αυτό το πλαίσιο η Κεντρική Τράπεζα και η Αρχή Εξυγίανσης ενημερώνουν την ΕΑΤ προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδριάσεις που αφορούν την ανάπτυξη και το συντονισμό σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης. Οσάκις πραγματοποιούνται τέτοιες συνεδριάσεις ή δραστηριότητες, η Κεντρική Τράπεζα και η Αρχή Εξυγίανσης ενημερώνουν πλήρως και εκ των προτέρων την ΕΑΤ για τα κύρια θέματα προς συζήτηση και τις δραστηριότητες προς εξέταση.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα, σε σχέση με τα σχέδια ανάκαμψης, και ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης, σε σχέση με τα σχέδια εξυγίανσης, δύναται να απαιτήσει, από το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο συστάθηκε στη Δημοκρατία και το οποίο υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου αναδιοργάνωσης και την προετοιμασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης∙

(β) τη συμπλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης με σχέδιο διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία για την αναδιάρθρωση του δανειακού κεφαλαίου του, του χρέους του και γενικότερα των υποχρεώσεών του∙

(γ) την τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης ούτως ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό∙

(δ) την εφαρμογή των ως άνω σχεδίων ή μέρους αυτών εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα, ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης όπως αυτή ορίζεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, δύναται να λάβει ταυτόχρονα οποιοδήποτε από τα μέτρα αναδιοργάνωσης ή και να διορίσει ειδικό διαχειριστή σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

(4) Το σχέδιο ανάκαμψης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτό εγκρίνονται από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και το περιεχόμενό του παραμένει εμπιστευτικό.

(5) Το περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης και αναδιοργάνωσης δεν είναι δεσμευτικό για την Κεντρική Τράπεζα και δεν παρέχει δικαίωμα ούτε δημιουργεί υποχρέωση στο ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ούτε σε οποιοδήποτε τρίτο να απαιτήσει την εφαρμογή των μέτρων και των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε τέτοιο σχέδιο, εκτός εάν αυτό αποφασίσει η Κεντρική Τράπεζα προκειμένου για το σχέδιο ανάκαμψης ή η Αρχή Εξυγίανσης προκειμένου για το σχέδιο αναδιοργάνωσης.

(6) Στην περίπτωση του Κεντρικού Φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν, δυνάμει του άρθρου 25Α, ΣΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο σε συγκεντρωτική βάση.