Σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης

30Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 -

(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία την κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση σχεδίου ανάκαμψης, σε ατομική ή ενοποιημένη βάση, το οποίο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις ή και μέτρα όπως καθορίζονται με έκδοση οδηγιών δυνάμει του άρθρου 41∙

(β) η Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, δύναται να ζητήσει την υποβολή πληροφοριών για την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης από την Αρχή Εξυγίανσης όπως αυτές καθορίζονται με έκδοση οδηγιών δυνάμει του εν λόγω Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα, σε σχέση με τα σχέδια ανάκαμψης, και ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης, σε σχέση με τα σχέδια εξυγίανσης, δύναται να απαιτήσει, από το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο συστάθηκε στη Δημοκρατία και το οποίο υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου ανάκαμψης και την προετοιμασία του σχεδίου εξυγίανσης∙

(β) τη συμπλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης με σχέδιο διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία για την αναδιάρθρωση του δανειακού κεφαλαίου του, του χρέους του και γενικότερα των υποχρεώσεών του∙

(γ) την τροποποίηση του σχεδίου ανάκαμψης ούτως ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό∙

(δ) την εφαρμογή των ως άνω σχεδίων ή μέρους αυτών εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα, ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης όπως αυτή ορίζεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, δύναται να λάβει ταυτόχρονα οποιοδήποτε από τα μέτρα εξυγίανσης ή και να διορίσει ειδικό διαχειριστή σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

(4) Το σχέδιο ανάκαμψης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτό εγκρίνονται από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και το περιεχόμενό του παραμένει εμπιστευτικό.

(5) Το περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης δεν είναι δεσμευτικό για την Κεντρική Τράπεζα και δεν παρέχει δικαίωμα ούτε δημιουργεί υποχρέωση στο ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία ούτε σε οποιοδήποτε τρίτο να απαιτήσει την εφαρμογή των μέτρων και των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε τέτοιο σχέδιο, εκτός εάν αυτό αποφασίσει η Κεντρική Τράπεζα προκειμένου για το σχέδιο ανάκαμψης ή η Αρχή Εξυγίανσης προκειμένου για το σχέδιο εξυγίανσης.

(6) Στην περίπτωση του Κεντρικού Φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν, δυνάμει του άρθρου 25Α, ΣΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο σε συγκεντρωτική βάση.