Ανάκληση άδειας

4Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλεί την άδεια τράπεζας μόνον όταν η τράπεζα -

(α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός έτους, παραιτείται ρητώς απ' αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά της για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών,

(β) απέκτησε την άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,

(γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της χορηγήθηκε η άδεια,

(δ) δεν έχει πλέον επαρκή ίδια κεφάλαια ή δεν παρέχει την εγγύηση ότι δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της και ιδίως δεν εξασφαλίζει πλέον την ασφάλεια των κεφαλαίων που της έχουν εμπιστευθεί, ή

(ε) υπάγεται σε μία από τις λοιπές περιπτώσεις ανάκλησης που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο.

(2) Η ανάκληση της άδειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα στους ενδιαφερομένους.

(3) Η ανάκληση γνωστοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα στην Επιτροπή.