Αδειοδότηση και λειτουργία μεταβατικού ΑΠΙ

4Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει άδεια σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 50 του Νόμου Εξυγίανσης, προκειμένου αυτό να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες που αποκτά δυνάμει της μεταβίβασης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου Εξυγίανσης.

(2) Το μεταβατικό αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις και υπόκειται σε εποπτεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τον παρόντα Νόμο και τον περί  Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο  και τις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες οδηγίες.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η Κεντρική Τράπεζα δύναται, κατόπιν αιτήματος της αρχής εξυγίανσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εξυγίανσης, να χορηγήσει άδεια σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για σύντομο χρονικό διάστημα κατά την έναρξη της λειτουργίας του, υποδεικνύοντας την περίοδο για την οποία το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα απαλλάσσεται από τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.